Lasteaiast

Projektid • Erasmus+ õpirännetes osalemine, töövarjutamine- täiendkoolitamine alates 2023


Projekti eesmärkideks oli parandada õppetöö kvaliteeti ja vähendada organisatsiooni arenguvajadustega seotud väljakutseid läbi rahvusvaheliste töövarjutamiste Erasmus+ projekti kaudu ning arendada rahvusvahelist koostöövõrgustikku. Projekti käigus toimus Pärnu Raja lasteaia 14 töötaja töövarjutamine kolmes erinevas lasteaia arengut toetavas valdkonna kompetentsi omavas välisriigi organisatsioonis.
Eesmärgi saavutamiseks arendati töötajate teadmisi ja oskuseid läbi õpirännete käigus toimunud töövarjutamiste järgnevates valdkondades:

 • õuesõppe suurem rakendamine igapäevases õppetöö korralduses- Norra 2024 (kogemuste jagamine siin ja siin)
 • teise keele ja kultuuritaustaga laste parem lõimimine õppetegevustesse- Malta 2023 (kogemuste jagamine siin)
 • robootika aktiivõppemeetodite rakendamisvõimaluste mitmekesistamine õppetöö korralduses- Sloveenia 2023 (kogemuse jagamine siin ja Sloveentlaste vastuvõtt siin)

Samuti on tekkinud esimesed rahvusvahelised partnerid ja rahvusvahelise koostöö jätk peale õpirännete toimumist mitme projektipartneriga. Käesoleval hetkel on kaks koostööpartnerit tulemas Eesti vastukülastusele.

Lasteaed on projekti algusest alates informeerinud avalikkust Erasmus+ projektis osalemisestja õpirändeprojektis osalemise kohta kodulehel, isiklikel Facebooki lehtedel. Peale õpirändes osalemist jagasid osalejad ka infot nendes üle Pärnu linnalistes ainesektsioonide kohtumistel, kuhu osalejad kuuluvad (majandus, õppekasvatuskorraldus, keeleõpe, avastusõpe, keskkonna ühendus, kunst,eriõpetus, liikumisõpetus, robootika). Kooli õpirännetes osalenud töötajad on jaganud Erasmus+ projektis osalemise infot ka erinevatel koolitustel teiste lasteaedade kolleegidele.

Samuti on infot jagatud lastevanemate koosolekutel ja lasteaia hoolekogu kohtumisel. 

Rohkem infot Erasmus+ kohta siin 

 

 • Roheline Kool alates 2022

Programm “Roheline kool” toob keskkonnasäästlikku mõtteviisi lasteaia igapäevastesse tegevustesse ning aitab seda süsteemselt ja terviklikult rakendada. See aitab kaasa vastutustundlike, keskkonda hoidvate ja väärtustavate inimeste kujunemisele. Kaasatud on kõik – lasteaialapsed, õpilased, õpetajad, kooli personal kuni lapsevanemateni välja.

Raja lasteaia eesmärgipõhiste Rohelise kooli tegevuste kohta saab infot siit: https://raja.parnu.ee/ulevaade

Rohelise kooli kohta saab rohkem teavet: https://keskkonnaharidus.ee/et/vorgustik/roheline-kool

 

 • Robootika Pärnu Raja Lasteaias​​​​​ alates 2020

Pärnu Raja Lasteaias toimuvad robootikategevused lähtuvalt laste huvidest ja võimetest igapäevaselt alatest neljandast eluaastast nii rühmaruumides kui robootikatoas (Lotte tegelase professor Sonja tuba) ning liikumis- ja muusikasaalis. Meie lasteaias on nii eesti kui keelekümblusrühmad (sh eesti keelest erinevat keelt kõnelevad lapsed eesti rühmades). Rühmade kuuplaanides on planeeritud vähemalt kaks lõimitud tegevust, kas kasutatkse nutiseadmeid. Vahendeid kasutatakse ka ka laste vabamängus ja pereüritustel.

Eesmärk on 4-aastaste laste digipädevuste alusoskuste omandamine:

 • huvi äratamine konstrueerimise ja robootika vastu,
 • oskus kasutada lõimitud õppetegustes erinevaid tehnoloogilisi vahendeid sihipäraselt (kõne-, lugemis- ja matemaatiliste ning sotsiaalsete oskuste arendamine),
 • IT õppevahendite toel õppimine arendab tehnoloogilist kirjaoskust ning igapäevased praktilised tegevused aitavad kaasa teadmiste ja oskuste rakendumisele,
 • turvalise interneti kasutamise teadvustamine. 

Näiteid tegevustest:

 • November 2020, kui toimus Leiutajateküla CodeWeek meie moodi, kus osalesid kõik aiarühmade lapsed ehk 160 last. Peateemaks oli: Headus teeb elu huvitavaks! Esitlus https://www.canva.com/design/DAEPGJYHNGo/UTqlcB3WDsHJBGVx01ydGw/view?fbclid=IwAR0jpZJOsSbwS8ibCzUCqzgX9dc2yN_E9ARbMlHaN55i8Jyn3uCRD6uQCiw#1
 • 2022-2023 Raja Lasteaia nutikate tegevuste kokkuvõte "Nutikad tegevused Pärnu Raja Lasteaias": https://www.canva.com/design/DAFkTgDxjzQ/a_tCNSzH49TY8P2WX7SoUA/view?utm_content=DAFkTgDxjzQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
 • 2023 kevadel osalesid Pärnu linna lasteaedade lapsed traditsioonilisel robootikapäeval, mille teema oli "Elurikkus + robootika". Esindatud olid seitse lasteaeda, sh Pärnu Raja Lasteaed, kokku umbes 200 last. Rohkem infot 
 • 2022 rahastati Riigi Tugiteenuste Keskuse ning Haridus- ja Teadusministeeriumi toetatud robootikavahendite projekt "Uudsete robootikavahendite kasutamine lõimitud õppetegevustes Pärnu Raja lasteaias" , mille tulemuse soetati 10 Tale Boti ja 5 LEGO Education SPIKE Prime komplekti. Taotlusvooru raames jagatav toetus võimaldab lasteasutustel õppetööd muuta veelgi praktilisemaks ja elulisemaks. IT õppevahendite toel õppimine arendab tehnoloogilist kirjaoskust ning igapäevased praktilised tegevused aitavad kaasa teadmiste ja oskuste rakendumisele. Projekti koostasid õpetaja Merle Tankler, õppealajuhataja Halliki Tammiste ja direktor Sirje Kessler PP artikkel. Aitäh kõigile Pärnu Raja Lasteaia õpetajatele tegevuste eest! Suur tänu Euroopa Liidule ja Euroopa Sotsiaalfondile ning Pärnu linnavalitsusele toetuse eest! "Euroopa Liit" ja "Euroopa Sotsiaalfond"

 

 • Väärtuskasvatus ja sotsiaal-emotsionaalsete oskuste omandamine Raja lasteaias

Iga aiarühm rakendab temale eakohast ning sobivat sotsiaal-emotsionaalsete oskuste või väärtuskasvatusmeetodite õppeprogrammi- Samm-sammult, Kiusamisest vaba lasteaed, Sa suudad seda, väärtuste õpetamine vanasõnade kaudu. Tegeletakse tunde- ja väärtuskasvatuse ning sotsiaalsete oskuste arendamisega oskuste õppe kaudu.

Kiusamisest vaba lasteaed alates 2022 (kaks rühma)

Alates 2007. aastast juhib organisatsioon Red Barnet lasteaedades ja algklassides ennetavat kiusamisvastast programmi "Kiusamisest vabaks", milles keskendutakse 3-8aastastele lastele. Tegemist on Taani metoodikal põhineva projektiga, mida Eestis veab MTÜ Lastekaitse Liit.

Projekti eesmärgiks on, et laste vahel tekiks üksteist arvestav ja kaasav kultuur. Lasteaias loodud head suhted laste vahel peaksid kanduma koolikeskkonda. Lasteaiast kooli minnes peaks lastel olema pagas, mille abil saada hakkama erinevate sotsiaalsete suhetega koolis.

Täiendav info "Kiusamisest vaba lasteaed" projekti kohta:

https://kiusamisestvabaks.ee/

 

Sa Suudad seda (kolm rühma)

“Sa suudad seda! SSS!” – mis programmi autor on Michael E. Bernard PhD 

Sa Suudad Seda - Tarkusekoolitus

See maailmas populaarne programm õpetab positiivseid hoiakuid, sotsiaal-emotsionaalseid oskusi, mis arendavad laste emotsionaalset vastupidavust, enesekindlust, organiseeritust, püsivust ning oskust luua ja hoida häid suhteid.

Need teadmised aitavad ületada suhtlusbarjääri ja takistusi akadeemilises edasijõudmises.

„Sa suudad seda!“ õppeprogramm toetab laste potentsiaali välja arendamist ja on esitatud huvitavate rollimängude, harjutuste, lühilugude ja laulude kaudu. Palju kasutatakse arutlusi, individuaalset ja grupitööd.

Samm-sammult (üks rühm)

Lasteaed on alustanud alates 2020 õppeaasta üld-ja sotsiaalseid oskusi toetava Samm-Sammult õppemetoodikaga.

https://lh3.googleusercontent.com/r3kynXy71Mfy-VMGz321ki5p651jRBoEqYDhvbUZEC55o_zq9uROpp5jqPlQB2c5pVxS7fpiI78EZuBM7KHcOlPqBt1IOG6k_XmM8knTdoEpClQi-wEpWVwczuXY2K5xfrJ5_ac4IVlA3Vuz_w

Samm-Sammult metoodika on teaduspõhine programm, mille eesmärgiks on toetada laste sotsiaalsete oskuste arengut ja vähendada sotsiaalsete oskuste puudumisest tulenevaid probleeme õpetades lastele  empaatiat, tunnetega toimetulekut ja probleemide lahendamise olulisi samme. Tegemist on ennetusprogrammiga, mida rakendatakse kõikidele rühma lastele, mitte ainult teatud sihtrühmale.

Samm-Sammult programm õpetab järgmisi oskusi neljas valdkonnas

1. Õppides: Lapsed omandavad oskusi, mis aitavad neil paremini õppida, sealhulgas keskenduda, kuulata ja abi paluda.

2. Empaatia arendamise kaudu: Lapsed õpivad nimetama ja mõistma enda ja teiste emotsioone. Lapsed õpivad, kuidas väljendada hoolivust teiste suhtes.

3. Emotsioonide juhtimist õppides: Lapsed õpivad rahunemisevõtteid, kui nad kogevad tugevaid emotsioone, nagu näiteks mure või viha.

4. Sõprussuhete loomise ja probleemide lahendamise oskuste arendamise kaudu: Lapsed õpivad, kuidas leida ja hoida sõpru ning lahendada probleeme positiivsel moel

Oskuste õpe alates 2020 (üks rühm)