Õppetöö

TugiteenusedMajasisesed tugiteenused

Lapse arengu toetamine on süsteemne ja järjepidev protsess, mida viivad läbi õpetajad ja tugispetsialistid koostöös lastevanematega.

Varajane märkamine ja sekkumine lasteaias algab lapse arengu jälgimisest ja hindamisest, mis on koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava järgi osa lasteasutuse töötajate igapäevasest õppe- ja kasvatustööst.

Lapse arengu pideva hindamise vastutus on eelkõige rühmaõpetajal, kuid parima tulemuseni jõutakse meeskonnatöös. Lapse oskuste ja neis toimuvate edasiminekute kohta koguvad infot kõik lasteaia spetsialistid: rühma õpetajad, liikumis- ja muusikaõpetajad, logopeed ja tugiõpetajad, sotsiaal-pedagoog. 

Vajadusel koostavad rühma pedagoogid koostöös tugispetsialistidega ning lapsevanemaga lapsele individuaalse arenduskava. Vähemalt üks kord õppeaastas tehakse kokkuvõte individuaalse arenduskava rakendumisest, arengukeskkonna sobilikkusest ning lapse edasistest vajadustest. 

Pärnu Raja Lasteaias käivatele lastele on tagatud logopeedi, eripedagoog-logopeedi ja sotsiaal-pedagoogi (eesti ja vene keeles) tugi. Tegevust koordineerib ja juhib tugiteenuste koordinaator ehk HEV-koordinaator. Koostööd tehakse väljaspool lasteaeda Rajaleidjaga ja Lastekaitsega.

Tugispetsialistide tööülesanded:

  • Tugiteenuste koordinaator teeb ettepanekuid õpetajatele õppetöö diferentseerimiseks ja individualiseerimiseks, juhendab vajaliku dokumentatsiooni täitmist  ning jälgib ja hindab tugimeetmete rakendamise tulemuslikkust.
  • Eripedagoog-logopeed tegeleb lapse kõne kui peamise suhtlusvahendi korrigeerimise ja arendamine ning psüühiliste protsesside arengu toetamisega.

Logopeedi korrektsioonitöö:

teostab kõneuuringud ja selgitab välja kõneravi vajavad lapsed;

viib lapsega regulaarselt läbi kõneravitegevusi;

aitab lapsel saavutada kõnes häälikute õige häälduse;

arendab lapse eneseväljendus- ja jutustamisoskust;

arendab lapse tunnetustegevust: taju, tähelepanu, mälu, mõtlemist;

aitab kaasa erivajadusega lapse kooliks ettevalmistamisele;

nõustab lapsevanemaid eelnevalt kokkulepitud ajal.

  • Sotsiaal-pedagoog

Sotsiaalpedagoogi töö eesmärk lasteaias on lastele sotsiaalsete oskuste õpetamine ning nende oskuste parendamine, sh kiusamise ja tõrjutuse vähendamine ja ennetamine.

Sotsiaalpedagoogi töö põhisuunad:

Toetada lapse sotsiaal-emotsionaalset kohanemist.

Aidata luua toimiv võrgustik lapse paremaks toimetulekuks, edendamaks lapse sotsiaalset ning akadeemilist edu.

Toetada partnerlussuhet pere ja lasteaia vahel arendamaks ühist lähenemisviisi, mis edendaks lapse sotsiaalset kompetentsust ja õpimotivatsiooni.

Aidata leida sekkumisi ja ennetusstrateegiaid, mis edendaksid positiivseid haridustulemusi, sotsiaalseid oskusi ja arengut kõikidel lastel.

 

Tugispetsialistide töökorraldus

Iga õppeaasta algul (septembris ja oktoobris), õpetajate ja tugispetsialistide koostöös, selgitatakse välja  tuge vajavad lapsed. Vajadusel vaatlevad tugispetsialistid last rühma keskkonnas. Antud tegevusest lapsevanemaid eraldi ei informeerita.

Lapse arendustegevuses osalemine toimub vanema kirjalikul nõusolekul. Lapsevanemal on võimalus kokkuleppida tugispetsialistiga vestluse aeg, et saada rohkem infot tugimeetmetest.

Tulenevalt lapse individuaalsest arenguvajadusest tehakse vajadusel muudatusi kasvukeskkonnas (mängu- ja õppevahendid, ruumid, õppe- ja kasvatusmeetodid, tugiisik jm) või õppeprotsessis.

Tugispetsialistid koostavad abi vajavate lastega töötamise ajakava  ja plaani. Lapsega läbiviidav individuaalne arendustegevus on vanemale, õpetajale nähtav ELIIS´i veebikeskkonnas.

Arendustegevused toimuvad nii individuaal- kui grupitegevustena.

 

Tugispetsialistid  teevad koostööd lasteaiaõpetajate ja vanematega:

- vajadusel osalevad  lapse arenguvestlusel, ümarlaudades või lapsele individuaalse arenduskava koostamisel;

- nõustavad  vanemaid ja vajadusel soovitad erispetsialistide konsultatsioone;

- edastavad vajadusel harjutusvara lapsevanemale, õpetajatele;

- toetavad ja nõustavad õpetajaid lapse arengu toetamisel;

- tutvustavad lastega tehtavat  tööd lapsevanemate koosolekutel või ümarlaudadel.

 

Kui on märgatud lapse erivajadust, jälgitud tema arengut ja vajaduse korral tehtud ka vanema nõusolekul lisauuringuid, siis arenguvestluse käigus:

• tehakse kokkuvõte uuringutest ja hindamistulemustest;

• kirjeldatakse võimalikult täpselt lapse arengutaset;

• palutakse lapsevanemalt teavet koduse olukorra kohta;

• pakutakse perele mõistmist ja tuge (ärakuulamine, julgustamine);

• arutletakse lapse ja pere vajaduste ning lasteaias pakutavate võimaluste üle.

 

Info Pärnu ja riiklike keskuste ja toetusvõimaluste kohta

Pärnu Õppenõustamiskeskus. Pärnu linna lasteaedade lapsi, lapsevanemaid ja lasteaedade töötajaid nõustab Pärnu Õppenõustamiskeskuse spetsialistid, kelle poole võite pöörduda, kui:

 

Sotsiaalnõustaja Diana Tammine

Mobiil: +372 56 922 649

e-post: diana.tammine@onk.parnu.ee

 

Sotsiaalpedagoog Gädy Rohelsaar

Mobiil: +372 58 189 451

e-post: gady.rohelsaar@onk.parnu.ee

 

Pärnu Õppenõustamiskeskus (https://www.onk.ee/meeskond)

Tel: +372 44 31 436, +372 58 509 247

E-post: onk@onk.parnu.ee

Pärnu Õppenõustamiskeskuse kohta leiad rohkem infot asutuse kodulehelt www.onk.ee.

Pärnu Õppenõustamiskeskuse teenused on Pärnu linna elanikele tasuta.

 

Haridus- ja noorteameti Rajaleidja.  Võrgustik on üle-eestiline võrgustik, mis pakub tasuta õppenõustamist lapsi haridusteel toetavatele täiskasvanutele – vanematele, õpetajatele, tugispetsialistidele jt spetsialistidele.

Õppenõustamise käigus selgitavad õppenõustajad välja lapse õppimise või käitumisega seotud probleemid, mis takistavad tema edukat haridusteed. Nõustatakse last ümbritsevaid täiskasvanuid, kuidas lapse arengut ja toimetulekut toetada, õpet ja kasvatust korraldada ning milliseid tugiteenuseid laps püsivalt vajab. Kui õppenõustamise käigus selgub, et lapsele sobiva haridustee korraldamiseks on vaja ametlikku otsust ehk haldusakti (nt lasteaias sobitus- või erirühma määramiseks, koolimineku alguse edasilükkamiseks, koolis lihtsustatud õppe rakendamiseks), siis sellise otsuse teeb lapsevanema taotluse alusel kolmest Rajaleidja tugispetsialistist koosnev kooliväline nõustamismeeskond.

Ülevaade Rajaleidja võrgustiku õppenõustamisteenustest on leitav aadressil  https://rajaleidja.ee/keskused/#Parnuraplaviljandi

Nõustamisaja kokkuleppimiseks või lisainfo küsimiseks saab helistada telefonil 735 0700 või kirjutada e-posti aadressil rajaleidja@rajaleidja.ee.

Nõustamisaja broneerimiseks on võimalik kasutada ka e-broneerimissüsteemi.

Nõuanded lapsevanemale https://rajaleidja.ee/nouanded-lapsevanemale/

Infomaterjal lastevanematele https://parnu.ee/failid/haridus/trykised/Infomaterjal_lastevanematele2019.pdf

Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine Pärnu linna haridusasutustes

https://parnu.ee/failid/haridus/Kaasava_hariduse_rakendamise_p6him6tted2019.pdf

Logopeedilised harjutused

https://www.innove.ee/uudis/videod-aitavad-teha-logopeedilisi-harjutusi/?fbclid=IwAR0uc6Fh6Dl8PIra6xy31xO5nGk8r0ShVB-8rL3DlJURcmaVFA--xH1zpbc

 

 

Majasisesed tugiteenused

Lapse arengu toetamine on süsteemne ja järjepidev protsess, mida viivad läbi õpetajad ja tugispetsialistid koostöös lastevanematega.

Varajane märkamine ja sekkumine lasteaias algab lapse arengu jälgimisest ja hindamisest, mis on koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava järgi osa lasteasutuse töötajate igapäevasest õppe- ja kasvatustööst.

Lapse arengu pideva hindamise vastutus on eelkõige rühmaõpetajal, kuid parima tulemuseni jõutakse meeskonnatöös. Lapse oskuste ja neis toimuvate edasiminekute kohta koguvad infot kõik lasteaia spetsialistid: rühma õpetajad, liikumis- ja muusikaõpetajad, logopeed ja tugiõpetajad, sotsiaal-pedagoog. 

Vajadusel koostavad rühma pedagoogid koostöös tugispetsialistidega ning lapsevanemaga lapsele individuaalse arenduskava. Vähemalt üks kord õppeaastas tehakse kokkuvõte individuaalse arenduskava rakendumisest, arengukeskkonna sobilikkusest ning lapse edasistest vajadustest. 

Pärnu Raja Lasteaias käivatele lastele on tagatud logopeedi, eripedagoog-logopeedi ja sotsiaal-pedagoogi (eesti ja vene keeles) tugi. Tegevust koordineerib ja juhib tugiteenuste koordinaator ehk HEV-koordinaator. Koostööd tehakse väljaspool lasteaeda Rajaleidjaga ja Lastekaitsega.

Tugispetsialistide tööülesanded:

  • Tugiteenuste koordinaator teeb ettepanekuid õpetajatele õppetöö diferentseerimiseks ja individualiseerimiseks, juhendab vajaliku dokumentatsiooni täitmist  ning jälgib ja hindab tugimeetmete rakendamise tulemuslikkust.
  • Eripedagoog-logopeed tegeleb lapse kõne kui peamise suhtlusvahendi korrigeerimise ja arendamine ning psüühiliste protsesside arengu toetamisega.

Logopeedi korrektsioonitöö:

teostab kõneuuringud ja selgitab välja kõneravi vajavad lapsed;

viib lapsega regulaarselt läbi kõneravitegevusi;

aitab lapsel saavutada kõnes häälikute õige häälduse;

arendab lapse eneseväljendus- ja jutustamisoskust;

arendab lapse tunnetustegevust: taju, tähelepanu, mälu, mõtlemist;

aitab kaasa erivajadusega lapse kooliks ettevalmistamisele;

nõustab lapsevanemaid eelnevalt kokkulepitud ajal.

  • Sotsiaal-pedagoog

Sotsiaalpedagoogi töö eesmärk lasteaias on lastele sotsiaalsete oskuste õpetamine ning nende oskuste parendamine, sh kiusamise ja tõrjutuse vähendamine ja ennetamine.

Sotsiaalpedagoogi töö põhisuunad:

Toetada lapse sotsiaal-emotsionaalset kohanemist.

Aidata luua toimiv võrgustik lapse paremaks toimetulekuks, edendamaks lapse sotsiaalset ning akadeemilist edu.

Toetada partnerlussuhet pere ja lasteaia vahel arendamaks ühist lähenemisviisi, mis edendaks lapse sotsiaalset kompetentsust ja õpimotivatsiooni.

Aidata leida sekkumisi ja ennetusstrateegiaid, mis edendaksid positiivseid haridustulemusi, sotsiaalseid oskusi ja arengut kõikidel lastel.

 

Tugispetsialistide töökorraldus

Iga õppeaasta algul (septembris ja oktoobris), õpetajate ja tugispetsialistide koostöös, selgitatakse välja  tuge vajavad lapsed. Vajadusel vaatlevad tugispetsialistid last rühma keskkonnas. Antud tegevusest lapsevanemaid eraldi ei informeerita.

Lapse arendustegevuses osalemine toimub vanema kirjalikul nõusolekul. Lapsevanemal on võimalus kokkuleppida tugispetsialistiga vestluse aeg, et saada rohkem infot tugimeetmetest.

Tulenevalt lapse individuaalsest arenguvajadusest tehakse vajadusel muudatusi kasvukeskkonnas (mängu- ja õppevahendid, ruumid, õppe- ja kasvatusmeetodid, tugiisik jm) või õppeprotsessis.

Tugispetsialistid koostavad abi vajavate lastega töötamise ajakava  ja plaani. Lapsega läbiviidav individuaalne arendustegevus on vanemale, õpetajale nähtav ELIIS´i veebikeskkonnas.

Arendustegevused toimuvad nii individuaal- kui grupitegevustena.

 

Tugispetsialistid  teevad koostööd lasteaiaõpetajate ja vanematega:

- vajadusel osalevad  lapse arenguvestlusel, ümarlaudades või lapsele individuaalse arenduskava koostamisel;

- nõustavad  vanemaid ja vajadusel soovitad erispetsialistide konsultatsioone;

- edastavad vajadusel harjutusvara lapsevanemale, õpetajatele;

- toetavad ja nõustavad õpetajaid lapse arengu toetamisel;

- tutvustavad lastega tehtavat  tööd lapsevanemate koosolekutel või ümarlaudadel.

 

Kui on märgatud lapse erivajadust, jälgitud tema arengut ja vajaduse korral tehtud ka vanema nõusolekul lisauuringuid, siis arenguvestluse käigus:

• tehakse kokkuvõte uuringutest ja hindamistulemustest;

• kirjeldatakse võimalikult täpselt lapse arengutaset;

• palutakse lapsevanemalt teavet koduse olukorra kohta;

• pakutakse perele mõistmist ja tuge (ärakuulamine, julgustamine);

• arutletakse lapse ja pere vajaduste ning lasteaias pakutavate võimaluste üle.

 

Info Pärnu ja riiklike keskuste ja toetusvõimaluste kohta

Pärnu Õppenõustamiskeskus. Pärnu linna lasteaedade lapsi, lapsevanemaid ja lasteaedade töötajaid nõustab Pärnu Õppenõustamiskeskuse spetsialistid, kelle poole võite pöörduda, kui:

 

Sotsiaalnõustaja Diana Tammine

Mobiil: +372 56 922 649

e-post: diana.tammine@onk.parnu.ee

 

Sotsiaalpedagoog Gädy Rohelsaar

Mobiil: +372 58 189 451

e-post: gady.rohelsaar@onk.parnu.ee

 

Pärnu Õppenõustamiskeskus (https://www.onk.ee/meeskond)

Tel: +372 44 31 436, +372 58 509 247

E-post: onk@onk.parnu.ee

Pärnu Õppenõustamiskeskuse kohta leiad rohkem infot asutuse kodulehelt www.onk.ee.

Pärnu Õppenõustamiskeskuse teenused on Pärnu linna elanikele tasuta.

 

Haridus- ja noorteameti Rajaleidja.  Võrgustik on üle-eestiline võrgustik, mis pakub tasuta õppenõustamist lapsi haridusteel toetavatele täiskasvanutele – vanematele, õpetajatele, tugispetsialistidele jt spetsialistidele.

Õppenõustamise käigus selgitavad õppenõustajad välja lapse õppimise või käitumisega seotud probleemid, mis takistavad tema edukat haridusteed. Nõustatakse last ümbritsevaid täiskasvanuid, kuidas lapse arengut ja toimetulekut toetada, õpet ja kasvatust korraldada ning milliseid tugiteenuseid laps püsivalt vajab. Kui õppenõustamise käigus selgub, et lapsele sobiva haridustee korraldamiseks on vaja ametlikku otsust ehk haldusakti (nt lasteaias sobitus- või erirühma määramiseks, koolimineku alguse edasilükkamiseks, koolis lihtsustatud õppe rakendamiseks), siis sellise otsuse teeb lapsevanema taotluse alusel kolmest Rajaleidja tugispetsialistist koosnev kooliväline nõustamismeeskond.

Ülevaade Rajaleidja võrgustiku õppenõustamisteenustest on leitav aadressil  https://rajaleidja.ee/keskused/#Parnuraplaviljandi

Nõustamisaja kokkuleppimiseks või lisainfo küsimiseks saab helistada telefonil 735 0700 või kirjutada e-posti aadressil rajaleidja@rajaleidja.ee.

Nõustamisaja broneerimiseks on võimalik kasutada ka e-broneerimissüsteemi.

Nõuanded lapsevanemale https://rajaleidja.ee/nouanded-lapsevanemale/

Infomaterjal lastevanematele https://parnu.ee/failid/haridus/trykised/Infomaterjal_lastevanematele2019.pdf

Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine Pärnu linna haridusasutustes

https://parnu.ee/failid/haridus/Kaasava_hariduse_rakendamise_p6him6tted2019.pdf

Logopeedilised harjutused

https://www.innove.ee/uudis/videod-aitavad-teha-logopeedilisi-harjutusi/?fbclid=IwAR0uc6Fh6Dl8PIra6xy31xO5nGk8r0ShVB-8rL3DlJURcmaVFA--xH1zpbc