Õppetöö

Seitse alustala ja rajatarkust

MOTO- HEADUS TEEB ELU HUVITAVAKS!


1. Väärtustades Lotte temaatikat

Rajatarkus nr 1: Lotte ja tema sõbrad aitavad mängida õppides ja õppida mängides! Toimub:

 • lasteaia õppe- ja kasvatustegevuste rikastamine Lotte lugude kaudu.
 • ruumide nimede ja traditsioonide valikul arvestatakse Heiki Ernitsa loodud koeratüdruk Lotte ja tema sõprade temaatikaga;
 • koostöö arendamine lasteaia lähedal asuva Lottemaa Teemapargiga.

2. Tuginedes väärtuskasvatusele

Rajatarkus nr 2: Lasteaia põhisuund on laste tulevikuoskuste kujunemise toetamine

 • Iga aiarühm rakendab lastele eakohast ning sobivat väärtuskasvatusmeetodit, tegeletakse tunde- ja väärtuskasvatuse ning sotsiaalsete oskuste arendamisega. Rakendatakse järgmiseid õppeprogramme: Samm-sammult, Kiusamisest vaba lasteaed, Sa suudad seda ja väärtuste õppimine vanasõnade kaudu.
 • Väärtuskasvatuse kaudu kujundatakse lapses hoolivust ning austust iseenda, vanemate, teiste laste, kaaskodanike ja kõige elava vastu.
 • Laps omandab käitumismallid ja väärtushinnangud Lotte tegelaste, täiskasvanute ja kaaslaste jäljendamise teel.  
 • Turvatunde loomiseks on visualiseeritult loodud reeglid ning päevakava.
 • Tegeletakse tunde- ja väärtuskasvatuse ning sotsiaalsete oskuste arendamisega oskuste õppe kaudu. Lastele õpetatakse eneseregulatsiooni oskusi: emotsioonide rahustamis-, keskendumis- või tähelepanukoondamiseharjutuste kaudu. Aiarühmades rakendatakse  MTÜ Vaikuseminutite tarkusi.

3. Väärtustades rahvuskultuuri

Rajatarkus nr 3: Isamaa-armastus algab õnnelikust lapsepõlvest. Armastus kodukoha ja isamaa vastu algab meie seest, meie väärtustest ja põhimõtetest. Oleme eeskujuks lastele.

 • Lasteaias toimub mitme kultuuri lõimumine, kodukoha ning kodutunde väärtustamine: traditsioonide, pärimuskultuuri ja kodulinna ajaloo tutvustamine. Koosloomes tähistatakse eesti ja vene jõulupühi ning vastlaid. Väga oluline on, et laps õpib väärtustama kodumaa sümboleid juba varasest lapsepõlvest.
 • 5-7aastased lapsed osalevad Pärnu linnavalitsuse toetatud koostööprogrammis Pärnu linn kui õpikeskkond (PÕK), toimuvad õppekäigud linna muuseumidesse, raamatukogudesse, ettevõtetesse ja kultuuriasutustesse. Koostöövõrgustikus osalevad partnerid aitavad rikastada lasteaedade õppekava; tegevuste ja õppekäikude kaudu õpitakse tundma oma kodulinna ajalugu, kodukoha loodust ja vaatamisväärsusi.Koosloomes Pärnu Muuseumiga on „ellu ärganud“ Pärnu Muuseumihiir ja Kuurordielevant ja Pärnu Muuseumiga Lolla (Lydia Koidula lapsepõlve nimi) õpirada õues ja majas.
 • Kooliminevate laste vanematele viiakse läbi arenguvestluse asemel kodulinna temaatikaga seotud arengumäng, kus vanematel on võimalik jälgida oma lapse vaimset, sotsiaalset ja füüsilist arengut läbi mänguliste tegevuste - ta saab ülevaate lapse teadmistest, oskustest ja toimetulekust meeskonnatöös; sobib ka eesti keelest erineva kodukeelega lastele. Mängu abivahenditeks on kaks kogumikku: Pärnut avastades 1 ja
 • Pärnu Raja Lasteaias avati mai 2022 piirkondlik Lõimitud keeleõppe metoodikakeskus, kus toimub lasteaedade eesti keelt ja eesti keeles õpetavate õpetajate arendamine ja kogemuste vahetamine.

4. Lähtudes iga rajalase arengust ja tema uudishimust

Rajatarkus nr 4: Edu võti peitub pidevas arengus ja võimaluses olla alati parim versioon iseendast. Iga Raja lasteaias käiv inimene (nii väike kui suur) on tegus, enesega toimetulev, hea suhtleja, edukalt probleeme lahendav ja laia silmaringiga ilmakodanik! 

 • Toimub lapse arengu toetamine tema loomupärase uudishimu kaudu. Lasteaia innovaatiliste võimaluste kasutamise ja erinevate aktiivõppemeetodite rakendamise kaudu toimub lapsest lähtuv mänguline õpe (projektõpe, osaline ja kahesuunaline keelekümblus, avastusõpe, tervisedenduse põhimõtete järgimine, õuesõpe, robootika, Lähme Arvumaale).
 • Lapsega tegutsevad inimesed usuvad lapse võimetesse ja arengusse, motiveerivad, annavad positiivset tagasisidet sooritatud tegevusest, tagades turvatunde ning eduelamuse.
 • Lapsest lähtuva projektõppe kaudu pööratakse tähelepanu lapse individuaalsusega arvestamisele ning igakülgse arengu toetamisele. Tegevused toimuvad lasteaias, lähiümbruses ning Pärnu linnas (PÕK). Iga aiarühm läbib vähemalt ühe projekti, kaasates võimalusel lapsevanemaid ning kogukonda projektide kavandamisse ja elluviimisse!
 • Lasteaias pööratakse tähelepanu digiharidusele (alates 4 e-a), mille eesmärk on laste digipädevuse tõstmine: huvi äratamine konstrueerimise ja robootika vastu, oskus kasutada erinevaid tehnoloogilisi vahendeid. Igapäevaselt kasutatakse digivahendeid koos õpetajaga nii rühmaruumis kui robootikatoas lähtuvalt lapse huvidest ja võimetest.
 • Lapse arengu pideva hindamise vastutus on eelkõige rühmaõpetajal, kuid parima tulemuseni jõutakse meeskonnatöös. Lapse oskuste ja neis toimuvate edasiminekute kohta koguvad infot kõik lapsega tegelevad täiskasvanud. Vajadusel moodustatakse lapse arengu toetamiseks tugivõrgustik, kuhu kuuluvad: lapsevanem, rühma õpetajad, tugiõpetajad (eesti ja vene), logopeed, õppealajuhataja/direktor ja vajadusel spetsialistid väljastpoolt asutust.
 • Arengu hindamise meetoditeks on lapse vaatlus ja arengumapp, e-päevikus lapse arengu hindamise tabel, väljundiks lapsevanemale on lapse arengu ülevaade ja koolivalmiduskaart. Arenguvestlus lapsevanemaga toimub veebipõhiselt või kontaktselt 1x aastas. Logopeed täidab 2x aastas kõnearengukaarti. Muukeelsetele lastele on koostatud IAK. Lapsega tegutsevad inimesed usuvad lapse võimetesse ja arengusse, motiveerides ning andes positiivset tagasisidet sooritatud tegevusele, tagades turvatunde ning eduelamuse.
 • Pärnu Raja Lasteaia juhtkond toetab töötajate arengut ja innustab õppima kõiki asutuses töötavat 50 inimest. Meie asutuses on õppimine teadvustatud kõikidel tasanditel- indiviidi, meeskonna ja asutuse tasandil. Meie eesmärk on innovaatilise juhtimiskultuuri kujundamine ja töötajakogemuse ning eduelamuste jagamine. Väga oluliseks peame pidevat enesetäiendamist ja oma tegevuse analüüsimist, sest teoreetilised teadmised ning eneseteadvus on omavahel ühenduses.

Pärnu Raja Lasteaias on õppimine eesmärgistatud ning suunatud muutustele ja organisatsiooni eesmärkide täitmisele. Tööalane või tööväline enesetäiendamine toimub pidevalt, selleks on loodud erinevad võimalused ja tasandid:

5. Väärtustades tervist

Rajatarkus nr 5: Eluviis on tervislik, kui töötamine, puhkamine, tervislik toitumine ja liikumine kuuluvad igapäeva ellu. 

Lasteaed kuulub TEL-võrgustikku alates 2021 aastast. Planeeritud on teadlik igapäevane tegevus, mille kaudu on võimalik parendada laste ja personali vaimset, füüsilist ja sotsiaalset tervist ning ennetada haigestumist.

TEGEVUSED LASTELE

 • tähelepanu pööramine nii vee joomisele kui liikumisaktiivsusele sh iga ilmaga värskes õhus viibimine;
 • õuesõppe rakendamine ja liikumismängude, matkade, sportlike ürituste jm tegevuste korraldamine;
 • turvatunde kujundamine läbi kindla päevaplaani ja tegevuskeskuste -võimalus omaette olemiseks, vaikseteks ja paarismängudeks;
 • tähelepanu pööramine elementaarsetele hügieeniharjumustele;
 • tervislikule toitumisele tähelepanu pööramine ja väärtustamine (tasakaalusta-tud menüü, erimenüü ja terviseamps).
TÄISKASVANUTE/PERSONALI TEGEVUSED
 • lastevanematele tervislikku eluviisi toetavate materjalide jagamine ja nõustamine;
 • ühistest põhimõtetest lähtumine tervislike eluviiside kujundamisel kodus ja lasteaias;
 • positiivse mikrokliima kujundamine ja hoidmine nii asutuses kui rühmas;
 • töö ja puhkuse vaheldumine;
 • mõõdukas kehaline koormus, enda austamine;
 • hoidumine tervist kahjustavatest harjumustest;
 • EESKUJU.

6. Väärtustades ümbritsevat keskkonda

Rajatarkus nr 6: Lasteaeda ümbritsev keskkond aitab suurendada meie loodusteadlikkust. Oleme tublid keskkonnasäästliku käitumisharjumuste poolest.

 • Laste loodusteadlikkuse arendamine ja keskkonnasäästliku käitumisharjumuse kujundamine: lasteaia ümbruses oleva looduskeskkonna kasutamine: pargid, tervise- ja matkarajad; kergliiklustee, mis viib mereni ja Pärnu Rannaniidu looduskaitsealale, kus leidub ohustatud ja haruldasi taimeliike ja kooslusi ning rannaniite ja rannikuluiteid, kus pesitsevad nii linnud kui kahepaiksed

 • Keskkonnakasvatuseks on Raja lasteaias ideaalsed tingimused: lasteaeda ümbritseb avar hoov, kus laste vabaks mänguks ja õuesõppeks leiab palju võimalusi. Õuealal asuvad tokimetsadega mänguväljakud ja batuudid. Erinevaid väljakutseid pakuvad tartaankattega spordiväljak, kelgumägi ja liiklusväljak, ühisürituste ja perepäevade korraldamiseks on ehitatud laululava. Lasteaia õuealal ja ümbruses kasvab palju eri liiki puid ja põõsaid. Lapsed saavad ennast proovile panna erinevaid meeli kasutades vaarikapuhmastesse peidetud labürindis.

 • Lasteaia ümbruses paiknevad keskkonnad: pargid, tervise- ja matkarajad; kergliiklustee, mis viib mereni ja Pärnu Rannaniidu looduskaitsealale, kus leidub ohustatud ja haruldasi taimeliike ja kooslusi ning rannaniite ja rannikuluiteid. Siin pesitsevad nii linnud kui kahepaiksed. Lapsed saavad vahetu kogemise ja tunnetuse kaudu tegutseda rannas, vaadelda ja uurida rannaäärset taimestikku, merd, kuulata lindude- ja konnalaulu ning käia vaatamas Šoti mägiveiseid. Rannas on huvitavad ja arendavad looduskaitsealale püstitatud fotode ja tekstidega stendid, mida täiskasvanu saab lastele tutvustada. Lastele jõukohase rännaku kaugusel rannaniidu kõrval asub soisele pinnasele sonnide kohale ehitatud 600 meetrine vaateplatvormiga laudtee-matkarada, linnuvaatlustorn, rannapromenaad ja muul.

 • Keskkonnaharidusliku tegevuse arendamiseks ja mitmekesistamiseks tehakse koostööd huvigruppidega, osaletakse projektides: nt lapsed osalevad erinevates Pernova Loodusmaja loodusprogrammides.

7. Väärtustades koostööd

Rajatarkus nr 7: Kogu lasteaiaelu ja lapse arengu toetamine lasteaias on meeskonnatöö. Lapsevanemad ja lasteaia personal teevad koostööd lapsele soodsa ja turvalise psühhosotsiaalse arengukeskkonna loomiseks.

 • Laste silmaringi arendamiseks tehakse koostööd erinevate asutustega, käiakse õppekäikudel, osaletakse näitustel, joonistuskonkurssidel jne. Võimalusel kaasatakse lapsevanemaid ning kogukonda projektide kavandamisse ja elluviimisse. Eduelamusi tutvustatakse lastevanematele, kogukonnale, kolleegidele piltide, esitluste, kirjutiste, filmide (Raja film esitleb) ja postritega.
 • Lapsevanemal on võimalus vaadata e-päevikust enda lapse rühma päevikut, lugeda teateid ja menüüd, märkida lapse puudumist, edastada teateid soovitud isikutele või sihtrühmadele, tutvuda avalike või temale suunatud dokumentidega: õppekava, kodukord, Info lasteaia kohta, isikuandmete töötlemise kord, Isikuandmete töötlemise õiguslik alus ja andmesubjekti õigused, lapse arengu hindamisekaart, iseloomustus, lapse arengu ülevaade, kõnekaart, koolivalmiduskaart. Ainus paberkandjal dokument on info lapse kohta, mida täidetakse lasteaeda tulles. 

 • Lasteaia pedagoogid ja juhtkond kuuluvad Pärnu linna ja üle- riigilistesse lasteaednike ühendustesse.

 • Lasteaia meeskonnatöö tõhustamiseks on loodud töörühmad, kuhu kuuluvad kõik lasteaia töötajad:                  

  1. Südamlikud ja tervistedendavad doktor Ave ja kassipoeg Bruno käsilased 

  2. Elu ja toidu nautlejad- Lotte ema Anna ja Rebase Giovanni käsilased 

  3. Rännumeelsed rajaleidjad - mesilase Susumu ja rännukoer Klausi käsilased 

  4. Loovad ja leiutavad-  koeratüdruk Lotte ja tema isa Oskari käsilased 

  5. Vaatlejad ja toetajad- ehk kuujäneste ja karu Eduardi käsilased                                                                

Lähtudes meie seitsmest alustalast, tunnustatakase suuri rajalasi järgmiste rändaunimetuste- ja karikatega:

 1. Raja maja Lotte temaatika edendaja
 2. Raja maja väärtuste kandja
 3. Raja maja kultuurisaadik
 4. Raja maja õppetöö võimestaja
 5. Raja maja tervisemüksaja
 6. Raja maja keskkonnatunnetaja
 7. Raja maja ühendaja

 

1. Väärtustades Lotte temaatikat

Rajatarkus nr 1: Lotte ja tema sõbrad aitavad mängida õppides ja õppida mängides! Toimub:

 • lasteaia õppe- ja kasvatustegevuste rikastamine Lotte lugude kaudu.
 • ruumide nimede ja traditsioonide valikul arvestatakse Heiki Ernitsa loodud koeratüdruk Lotte ja tema sõprade temaatikaga;
 • koostöö arendamine lasteaia lähedal asuva Lottemaa Teemapargiga.

2. Tuginedes väärtuskasvatusele

Rajatarkus nr 2: Lasteaia põhisuund on laste tulevikuoskuste kujunemise toetamine

 • Iga aiarühm rakendab lastele eakohast ning sobivat väärtuskasvatusmeetodit, tegeletakse tunde- ja väärtuskasvatuse ning sotsiaalsete oskuste arendamisega. Rakendatakse järgmiseid õppeprogramme: Samm-sammult, Kiusamisest vaba lasteaed, Sa suudad seda ja väärtuste õppimine vanasõnade kaudu.
 • Väärtuskasvatuse kaudu kujundatakse lapses hoolivust ning austust iseenda, vanemate, teiste laste, kaaskodanike ja kõige elava vastu.
 • Laps omandab käitumismallid ja väärtushinnangud Lotte tegelaste, täiskasvanute ja kaaslaste jäljendamise teel.  
 • Turvatunde loomiseks on visualiseeritult loodud reeglid ning päevakava.
 • Tegeletakse tunde- ja väärtuskasvatuse ning sotsiaalsete oskuste arendamisega oskuste õppe kaudu. Lastele õpetatakse eneseregulatsiooni oskusi: emotsioonide rahustamis-, keskendumis- või tähelepanukoondamiseharjutuste kaudu. Aiarühmades rakendatakse  MTÜ Vaikuseminutite tarkusi.

3. Väärtustades rahvuskultuuri

Rajatarkus nr 3: Isamaa-armastus algab õnnelikust lapsepõlvest. Armastus kodukoha ja isamaa vastu algab meie seest, meie väärtustest ja põhimõtetest. Oleme eeskujuks lastele.

 • Lasteaias toimub mitme kultuuri lõimumine, kodukoha ning kodutunde väärtustamine: traditsioonide, pärimuskultuuri ja kodulinna ajaloo tutvustamine. Koosloomes tähistatakse eesti ja vene jõulupühi ning vastlaid. Väga oluline on, et laps õpib väärtustama kodumaa sümboleid juba varasest lapsepõlvest.
 • 5-7aastased lapsed osalevad Pärnu linnavalitsuse toetatud koostööprogrammis Pärnu linn kui õpikeskkond (PÕK), toimuvad õppekäigud linna muuseumidesse, raamatukogudesse, ettevõtetesse ja kultuuriasutustesse. Koostöövõrgustikus osalevad partnerid aitavad rikastada lasteaedade õppekava; tegevuste ja õppekäikude kaudu õpitakse tundma oma kodulinna ajalugu, kodukoha loodust ja vaatamisväärsusi.Koosloomes Pärnu Muuseumiga on „ellu ärganud“ Pärnu Muuseumihiir ja Kuurordielevant ja Pärnu Muuseumiga Lolla (Lydia Koidula lapsepõlve nimi) õpirada õues ja majas.
 • Kooliminevate laste vanematele viiakse läbi arenguvestluse asemel kodulinna temaatikaga seotud arengumäng, kus vanematel on võimalik jälgida oma lapse vaimset, sotsiaalset ja füüsilist arengut läbi mänguliste tegevuste - ta saab ülevaate lapse teadmistest, oskustest ja toimetulekust meeskonnatöös; sobib ka eesti keelest erineva kodukeelega lastele. Mängu abivahenditeks on kaks kogumikku: Pärnut avastades 1 ja
 • Pärnu Raja Lasteaias avati mai 2022 piirkondlik Lõimitud keeleõppe metoodikakeskus, kus toimub lasteaedade eesti keelt ja eesti keeles õpetavate õpetajate arendamine ja kogemuste vahetamine.

4. Lähtudes iga rajalase arengust ja tema uudishimust

Rajatarkus nr 4: Edu võti peitub pidevas arengus ja võimaluses olla alati parim versioon iseendast. Iga Raja lasteaias käiv inimene (nii väike kui suur) on tegus, enesega toimetulev, hea suhtleja, edukalt probleeme lahendav ja laia silmaringiga ilmakodanik! 

 • Toimub lapse arengu toetamine tema loomupärase uudishimu kaudu. Lasteaia innovaatiliste võimaluste kasutamise ja erinevate aktiivõppemeetodite rakendamise kaudu toimub lapsest lähtuv mänguline õpe (projektõpe, osaline ja kahesuunaline keelekümblus, avastusõpe, tervisedenduse põhimõtete järgimine, õuesõpe, robootika, Lähme Arvumaale).
 • Lapsega tegutsevad inimesed usuvad lapse võimetesse ja arengusse, motiveerivad, annavad positiivset tagasisidet sooritatud tegevusest, tagades turvatunde ning eduelamuse.
 • Lapsest lähtuva projektõppe kaudu pööratakse tähelepanu lapse individuaalsusega arvestamisele ning igakülgse arengu toetamisele. Tegevused toimuvad lasteaias, lähiümbruses ning Pärnu linnas (PÕK). Iga aiarühm läbib vähemalt ühe projekti, kaasates võimalusel lapsevanemaid ning kogukonda projektide kavandamisse ja elluviimisse!
 • Lasteaias pööratakse tähelepanu digiharidusele (alates 4 e-a), mille eesmärk on laste digipädevuse tõstmine: huvi äratamine konstrueerimise ja robootika vastu, oskus kasutada erinevaid tehnoloogilisi vahendeid. Igapäevaselt kasutatakse digivahendeid koos õpetajaga nii rühmaruumis kui robootikatoas lähtuvalt lapse huvidest ja võimetest.
 • Lapse arengu pideva hindamise vastutus on eelkõige rühmaõpetajal, kuid parima tulemuseni jõutakse meeskonnatöös. Lapse oskuste ja neis toimuvate edasiminekute kohta koguvad infot kõik lapsega tegelevad täiskasvanud. Vajadusel moodustatakse lapse arengu toetamiseks tugivõrgustik, kuhu kuuluvad: lapsevanem, rühma õpetajad, tugiõpetajad (eesti ja vene), logopeed, õppealajuhataja/direktor ja vajadusel spetsialistid väljastpoolt asutust.
 • Arengu hindamise meetoditeks on lapse vaatlus ja arengumapp, e-päevikus lapse arengu hindamise tabel, väljundiks lapsevanemale on lapse arengu ülevaade ja koolivalmiduskaart. Arenguvestlus lapsevanemaga toimub veebipõhiselt või kontaktselt 1x aastas. Logopeed täidab 2x aastas kõnearengukaarti. Muukeelsetele lastele on koostatud IAK. Lapsega tegutsevad inimesed usuvad lapse võimetesse ja arengusse, motiveerides ning andes positiivset tagasisidet sooritatud tegevusele, tagades turvatunde ning eduelamuse.
 • Pärnu Raja Lasteaia juhtkond toetab töötajate arengut ja innustab õppima kõiki asutuses töötavat 50 inimest. Meie asutuses on õppimine teadvustatud kõikidel tasanditel- indiviidi, meeskonna ja asutuse tasandil. Meie eesmärk on innovaatilise juhtimiskultuuri kujundamine ja töötajakogemuse ning eduelamuste jagamine. Väga oluliseks peame pidevat enesetäiendamist ja oma tegevuse analüüsimist, sest teoreetilised teadmised ning eneseteadvus on omavahel ühenduses.

Pärnu Raja Lasteaias on õppimine eesmärgistatud ning suunatud muutustele ja organisatsiooni eesmärkide täitmisele. Tööalane või tööväline enesetäiendamine toimub pidevalt, selleks on loodud erinevad võimalused ja tasandid:

5. Väärtustades tervist

Rajatarkus nr 5: Eluviis on tervislik, kui töötamine, puhkamine, tervislik toitumine ja liikumine kuuluvad igapäeva ellu. 

Lasteaed kuulub TEL-võrgustikku alates 2021 aastast. Planeeritud on teadlik igapäevane tegevus, mille kaudu on võimalik parendada laste ja personali vaimset, füüsilist ja sotsiaalset tervist ning ennetada haigestumist.

TEGEVUSED LASTELE

 • tähelepanu pööramine nii vee joomisele kui liikumisaktiivsusele sh iga ilmaga värskes õhus viibimine;
 • õuesõppe rakendamine ja liikumismängude, matkade, sportlike ürituste jm tegevuste korraldamine;
 • turvatunde kujundamine läbi kindla päevaplaani ja tegevuskeskuste -võimalus omaette olemiseks, vaikseteks ja paarismängudeks;
 • tähelepanu pööramine elementaarsetele hügieeniharjumustele;
 • tervislikule toitumisele tähelepanu pööramine ja väärtustamine (tasakaalusta-tud menüü, erimenüü ja terviseamps).
TÄISKASVANUTE/PERSONALI TEGEVUSED
 • lastevanematele tervislikku eluviisi toetavate materjalide jagamine ja nõustamine;
 • ühistest põhimõtetest lähtumine tervislike eluviiside kujundamisel kodus ja lasteaias;
 • positiivse mikrokliima kujundamine ja hoidmine nii asutuses kui rühmas;
 • töö ja puhkuse vaheldumine;
 • mõõdukas kehaline koormus, enda austamine;
 • hoidumine tervist kahjustavatest harjumustest;
 • EESKUJU.

6. Väärtustades ümbritsevat keskkonda

Rajatarkus nr 6: Lasteaeda ümbritsev keskkond aitab suurendada meie loodusteadlikkust. Oleme tublid keskkonnasäästliku käitumisharjumuste poolest.

 • Laste loodusteadlikkuse arendamine ja keskkonnasäästliku käitumisharjumuse kujundamine: lasteaia ümbruses oleva looduskeskkonna kasutamine: pargid, tervise- ja matkarajad; kergliiklustee, mis viib mereni ja Pärnu Rannaniidu looduskaitsealale, kus leidub ohustatud ja haruldasi taimeliike ja kooslusi ning rannaniite ja rannikuluiteid, kus pesitsevad nii linnud kui kahepaiksed

 • Keskkonnakasvatuseks on Raja lasteaias ideaalsed tingimused: lasteaeda ümbritseb avar hoov, kus laste vabaks mänguks ja õuesõppeks leiab palju võimalusi. Õuealal asuvad tokimetsadega mänguväljakud ja batuudid. Erinevaid väljakutseid pakuvad tartaankattega spordiväljak, kelgumägi ja liiklusväljak, ühisürituste ja perepäevade korraldamiseks on ehitatud laululava. Lasteaia õuealal ja ümbruses kasvab palju eri liiki puid ja põõsaid. Lapsed saavad ennast proovile panna erinevaid meeli kasutades vaarikapuhmastesse peidetud labürindis.

 • Lasteaia ümbruses paiknevad keskkonnad: pargid, tervise- ja matkarajad; kergliiklustee, mis viib mereni ja Pärnu Rannaniidu looduskaitsealale, kus leidub ohustatud ja haruldasi taimeliike ja kooslusi ning rannaniite ja rannikuluiteid. Siin pesitsevad nii linnud kui kahepaiksed. Lapsed saavad vahetu kogemise ja tunnetuse kaudu tegutseda rannas, vaadelda ja uurida rannaäärset taimestikku, merd, kuulata lindude- ja konnalaulu ning käia vaatamas Šoti mägiveiseid. Rannas on huvitavad ja arendavad looduskaitsealale püstitatud fotode ja tekstidega stendid, mida täiskasvanu saab lastele tutvustada. Lastele jõukohase rännaku kaugusel rannaniidu kõrval asub soisele pinnasele sonnide kohale ehitatud 600 meetrine vaateplatvormiga laudtee-matkarada, linnuvaatlustorn, rannapromenaad ja muul.

 • Keskkonnaharidusliku tegevuse arendamiseks ja mitmekesistamiseks tehakse koostööd huvigruppidega, osaletakse projektides: nt lapsed osalevad erinevates Pernova Loodusmaja loodusprogrammides.

7. Väärtustades koostööd

Rajatarkus nr 7: Kogu lasteaiaelu ja lapse arengu toetamine lasteaias on meeskonnatöö. Lapsevanemad ja lasteaia personal teevad koostööd lapsele soodsa ja turvalise psühhosotsiaalse arengukeskkonna loomiseks.

 • Laste silmaringi arendamiseks tehakse koostööd erinevate asutustega, käiakse õppekäikudel, osaletakse näitustel, joonistuskonkurssidel jne. Võimalusel kaasatakse lapsevanemaid ning kogukonda projektide kavandamisse ja elluviimisse. Eduelamusi tutvustatakse lastevanematele, kogukonnale, kolleegidele piltide, esitluste, kirjutiste, filmide (Raja film esitleb) ja postritega.
 • Lapsevanemal on võimalus vaadata e-päevikust enda lapse rühma päevikut, lugeda teateid ja menüüd, märkida lapse puudumist, edastada teateid soovitud isikutele või sihtrühmadele, tutvuda avalike või temale suunatud dokumentidega: õppekava, kodukord, Info lasteaia kohta, isikuandmete töötlemise kord, Isikuandmete töötlemise õiguslik alus ja andmesubjekti õigused, lapse arengu hindamisekaart, iseloomustus, lapse arengu ülevaade, kõnekaart, koolivalmiduskaart. Ainus paberkandjal dokument on info lapse kohta, mida täidetakse lasteaeda tulles. 

 • Lasteaia pedagoogid ja juhtkond kuuluvad Pärnu linna ja üle- riigilistesse lasteaednike ühendustesse.

 • Lasteaia meeskonnatöö tõhustamiseks on loodud töörühmad, kuhu kuuluvad kõik lasteaia töötajad:                  

  1. Südamlikud ja tervistedendavad doktor Ave ja kassipoeg Bruno käsilased 

  2. Elu ja toidu nautlejad- Lotte ema Anna ja Rebase Giovanni käsilased 

  3. Rännumeelsed rajaleidjad - mesilase Susumu ja rännukoer Klausi käsilased 

  4. Loovad ja leiutavad-  koeratüdruk Lotte ja tema isa Oskari käsilased 

  5. Vaatlejad ja toetajad- ehk kuujäneste ja karu Eduardi käsilased                                                                

Lähtudes meie seitsmest alustalast, tunnustatakase suuri rajalasi järgmiste rändaunimetuste- ja karikatega:

 1. Raja maja Lotte temaatika edendaja
 2. Raja maja väärtuste kandja
 3. Raja maja kultuurisaadik
 4. Raja maja õppetöö võimestaja
 5. Raja maja tervisemüksaja
 6. Raja maja keskkonnatunnetaja
 7. Raja maja ühendaja