Roheline Kool

Ülevaade


Mis?

Programm “Roheline kool” toob keskkonnasäästlikku mõtteviisi lasteaia igapäevastesse tegevustesse ning aitab seda süsteemselt ja terviklikult rakendada. See aitab kaasa vastutustundlike, keskkonda hoidvate ja väärtustavate inimeste kujunemisele. Kaasatud on kõik – lasteaialapsed, õpilased, õpetajad, kooli personal kuni lapsevanemateni välja.

Rohelise kooli programmi näol on tegemist tuntuima ülemaailmse keskkonnaharidusprogrammiga õppeasutustele, mille ingliskeelseks nimeks on Eco-schools Global. Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE) – Taanis asuv valitsusväline mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada kestlikku arengut. Eestis koordineerib Rohelise kooli programmi Tartu loodusmaja.

Programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Tänased lapsed ja noored otsustavad tulevikus, millesse maailmas elame, kuidas Maa rikkust kasutatakse. Programm toob keskkonnasäästlikku mõtteviisi kooli või lasteaia tegemistesse ning seda süsteemselt ja terviklikult. Rohelise kooli võrgustiku seminarid pakuvad nii toetust kui inspiratsiooni. Edukat programmis osalemist tõendab haridusasutusele omistatav ülemaailmselt tuntud ja tunnustatud keskkonnamärgis “Roheline lipp”.

Rohelise kooli kohta saab rohkem teavet: https://keskkonnaharidus.ee/et/vorgustik/roheline-kool

Rohelist kooli tutvustav video

Miks?

Meie lasteaed avati 1. septembril 2020, mistõttu oleme alles oma mõtete ja ideedega lasteaia kujundamise osas värskelt alustajad. Kahe aasta jooksul on tekkinud ideid ja soove, mida võiksime hooviala täiustamiseks ette võtta. Mõned mõtted on juba ka ellu viidud, näiteks putukahotelli rajamine, mis valmis koostöös lastevanematega.

Läbi Rohelise Kooli on võimalik osaleda erinevates õppeprogrammides (loetelu leitav Rohelise Kooli kodulehelt). Õpetajatele tasuta keskkonnateemalised veebinarid.

Meie lasteaia suund on olnud rohelise mõtteviisi poole ning sellest tulenevalt liitusime ka RKga. Mida varem lapsel tekib harjumus loodust ja ennast ümbritsevat hoida, seda suurema tõenäosusega teeb ta seda ka täiskasvanuna.

Mõtteviisilt soovivad õpetajad/ juhtkond olla keskkonnasõbralikud, et saaksime väikestele lastele olla eeskujuks ja seeläbi ka nende maailmapilti kujundada juba varakult tegutsema nii, et teaksime, kuidas asjad tegelikult meieni jõuavad. Seetõttu soovime muuta õueala selliseks, et saaksime praktilistes tegevustes koos lastega toimetada keskkonnasõbralikult.

Oleme igal aastal osa võtnud rahvusvahelisest õuesõppepäevast. Kõik on leidnud endale meelepärase viisi, kuidas päeva tähistada. On rühmi, kes veedab enamuse päevast õues, alustades laste vastuvõtmise ja hommikusöömisega õuealal ning jätkuks matk loodusesse. Oli ka rühmi, kes viisid oma plaanitud õppetegevused õuealale, kaasates ka muusika- ja liikumisõpetajaid. Õuesõppepäev ei ole vaid eelkoolilastele, Raja lasteaias võtavad päevast rõõmuga osa ka 3. aastasedki. Seega soov ja tahe olla osa loodusest ning seda hoida, on meil olemas.

Sel sügisel aastal 2022 osalesime kollektiivselt mitme rühmaga maailmakoristuspäeval, mille tulemusena sai meie lasteaia ümbrus 600 liitri prügi võrra puhtamaks. Plaanis on ka järgnevatel aastatel sellest tänuväärsest üritusest osa võtta, sest prügi meie ümber ei saa otsa. Isegi, kui see praht ei hakka kohe silma, siis ringi käies, eesmärgiga ümbrust puhtamaks muuta, on maas ikka väga palju prahti. Seekordsed huvitavad leiud olid näiteks autorehv, taskunuga, rullpadi, looma lõualuu koos hammastega.

Igal õppeaastal valitakse kolm valdkonda, millega tegeletakse süviti. Tehtud ja planeeritavate tegevustega saate tutvuda lasteaia kodulehel Rohelise kooli erinevate õ-a kokkuvõtete alt või tutvuda lasteaias stendil oleva plakatiga.

Pärnu Raja Lasteaia elu toetub seitsmele alustalale.  https://raja.parnu.ee/parnu-raja-lasteaia-seitse-alustala-ja-rajatarkust

Neljas alustala on: meie lasteaias lähtutakse lapse arengust ja tema uudishimust

Nii ka meie lasteaia rajatarkuses nr 4 on kirjas, et: Iga Raja lasteaias käiv laps on hakkaja, enesega toimetulev, hea suhtleja, edukalt probleeme lahendav ja laia silmaringiga ilmakodanik!

Lapse arengu toetamine toimub tema loomupärase uudishimu kaudu. Lasteaia innovaatiliste võimaluste kasutamise ja erinevate aktiivõppemeetodite rakendamise kaudu toimub lapsest lähtuv mänguline õpe (projektõpe, avastusõpe ehk suunatud uurimuslik õpe, tervisedenduse põhimõtete järgimine, õuesõpe, robootika). Tegevused toimuvad nii toas kui õues. 

Aktiivõpe on aktiivõppe meetoditega on toetatud eesmärgipärane, uute teadmiste, oskuste ja kogemuste omandamine. Aktiivõppe olemusest annavad kõige parema pildi selle meetodid: arutelu, ajurünnak, rollimäng, struktureeritud tegevus, õppetöö gruppides. Põhimõte on, et õpetaja pole kõiketeadja, vaid suhtleb lastega nagu võrdsetega.

Läbi aktiivõppe arenevad lapse kõrgemad tunnetuslikud oskused: kriitiline mõtlemine, küsimuste esitamise oskus, probleemide lahendamise oskus, suuline ja kirjalik eneseväljendamise oskus, otsustusvõime, loovus ja sotsiaalsed pädevused.

Ma kuulen ja ma unustan,

Ma näen ja ma mäletan,

Ma teen ja ma saan aru!

Hiina vanasõna

Varajases eas kasutatud efektiivsed õpistrateegiad mõjutavad lapse õppimist ja tema edukust kogu eluks. Keskenduda ei tuleks ainult faktidele ega teadmistele, vaid nende hankimisele ja rakendamise oskusele. Lapsed vajavad teadmisi, kuid veel enam vajavad nad oskust, kuidas teadmisi rakendada, areneb seosteloomise oskus.

Õuesõpe lähtealuseks on avastusõpe. Loodus on õpikeskkond, mis pakub võimalusi ja loob terviku. Õues õppimine tagab liikumist võimaldava õpikeskkonna, kus keha paneb tööle mõtte. Loodus pakub teadmisi, tundeid ja vaimustust.

Õuesõpe on sild teooria ja praktika vahel, sellest saab oluline tööriist näitlikustamaks õppekava sisu, kui: õuekeskkonda nähakse õpikeskkonnana, mis on terviklik ja turvaline; aluseks võetakse avastusõppe elemendid ning kogemusekeskne õpe; töötatakse teemade kaupa ja erinevaid valdkondi lõimides; välikeskkonda nähakse täienduse ja alternatiivina ruumile. Looduses käimisele tuleb alus rajada eelkoolieas.

Suunatud uurimuslik õpe ehk avastusõpe on süstematiseeritud meetod millegi teadasaamiseks katsete, vaatluste, võrdlemiste, mõõtmiste abil, baseerub lapse käelisel tegevusel. Uurimuslik õpe loob eeldused mitmekülgselt arenenud isiksuse kujunemiseks: laste uurimisoskuste arendamine, aktiivne kaasamõtlemine, andmete kogumine, üldistuste ja järelduste tegemine, lahenduse leidmise käigu selgitamine, tabeli ja diagrammi koostamisoskuse kujunemine ja ennustamise oskuse kujunemine.

Suunatud uurimusliku õppe rakendamise põhjused: avastusõpe on lapsest lähtuv õpetamine, laps tunneb tegutsemisest, õppimisest eduelamust, julgustatakse last ise uurima ja katsetama, pakutakse abi ja toetust siis, kui laps seda vajab, kuulatakse lapse küsimusi ja mõistetakse selle tähendust, märgatakse lapse enda kogemust ja mõistmist.

Lapsed avastavad loodusteadusi ISE.

Nad on väikesed TEADLASED (arutlejad, uurijad, ennustajad), kes tunnevad mängust, tegutsemisest ja õppimisest eduelamust.

Suunatud uurimusliku õppe teemade läbimisse on kaasatud lapsevanemad, mõlemad rühmaõpetajad ja õpetaja abi, kelle rollideks on olla suunajad, julgustajad ja märkajad, abistamine ainult vajadusel.

Raja lasteaias rakendatakse nelja suunatud uurimusliku õppe teemat:

Avasta meeled 5-6a lastele 13 õppetegevust;

Avasta värvid 5-7a lastele 4 õppetegevust;

Avasta ilm 6-7a lastele19 õppetegevust;

Avasta mõõdud 6-7a lastele 19 õppetegevust.

Kuues alustala on: väärtustame ümbritsevat keskkonda

Rajatarkus nr 6: Lasteaeda ümbritsev keskkond aitab suurendada meie loodusteadlikkust. Oleme tublid keskkonnasäästliku käitumisharjumuste poolest.

Laste loodusteadlikkuse arendamine ja keskkonnasäästliku käitumisharjumuse kujundamine: lasteaia ümbruses oleva looduskeskkonna kasutamine: pargid, tervise- ja matkarajad; kergliiklustee, mis viib mereni ja Pärnu Rannaniidu looduskaitsealale, kus leidub ohustatud ja haruldasi taimeliike ja kooslusi ning rannaniite ja rannikuluiteid, kus pesitsevad nii linnud kui kahepaiksed

Keskkonnakasvatuseks on Raja lasteaias ideaalsed tingimused: lasteaeda ümbritseb avar hoov, kus laste vabaks mänguks ja õuesõppeks leiab palju võimalusi. Õuealal asuvad tokimetsadega mänguväljakud ja batuudid. Erinevaid väljakutseid pakuvad tartaankattega spordiväljakkelgumägi ja liiklusväljak, ühisürituste ja perepäevade korraldamiseks on ehitatud laululava. Lasteaia õuealal ja ümbruses kasvab palju eri liiki puid ja põõsaid. Lapsed saavad ennast proovile panna erinevaid meeli kasutades vaarikapuhmastesse peidetud labürindis.

Lasteaia ümbruses paiknevad keskkonnad: pargid, tervise- ja matkarajad; kergliiklustee, mis viib mereni ja Pärnu Rannaniidu looduskaitsealale, kus leidub ohustatud ja haruldasi taimeliike ja kooslusi ning rannaniite ja rannikuluiteid. Siin pesitsevad nii linnud kui kahepaiksed. Lapsed saavad vahetu kogemise ja tunnetuse kaudu tegutseda rannas, vaadelda ja uurida rannaäärset taimestikku, merd, kuulata lindude- ja konnalaulu ning käia vaatamas Šoti mägiveiseid. Rannas on huvitavad ja arendavad looduskaitsealale püstitatud fotode ja tekstidega stendid, mida täiskasvanu saab lastele tutvustada. Lastele jõukohase rännaku kaugusel rannaniidu kõrval asub soisele pinnasele sonnide kohale ehitatud 600 meetrine vaateplatvormiga laudtee-matkarada, linnuvaatlustorn, rannapromenaad ja muul.

Keskkonnaharidusliku tegevuse arendamiseks ja mitmekesistamiseks tehakse koostööd huvigruppidega, osaletakse projektides: nt lapsed osalevad erinevates Pernova Loodusmaja loodusprogrammides.

Mis?

Programm “Roheline kool” toob keskkonnasäästlikku mõtteviisi lasteaia igapäevastesse tegevustesse ning aitab seda süsteemselt ja terviklikult rakendada. See aitab kaasa vastutustundlike, keskkonda hoidvate ja väärtustavate inimeste kujunemisele. Kaasatud on kõik – lasteaialapsed, õpilased, õpetajad, kooli personal kuni lapsevanemateni välja.

Rohelise kooli programmi näol on tegemist tuntuima ülemaailmse keskkonnaharidusprogrammiga õppeasutustele, mille ingliskeelseks nimeks on Eco-schools Global. Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE) – Taanis asuv valitsusväline mittetulundusühing, mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada kestlikku arengut. Eestis koordineerib Rohelise kooli programmi Tartu loodusmaja.

Programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Tänased lapsed ja noored otsustavad tulevikus, millesse maailmas elame, kuidas Maa rikkust kasutatakse. Programm toob keskkonnasäästlikku mõtteviisi kooli või lasteaia tegemistesse ning seda süsteemselt ja terviklikult. Rohelise kooli võrgustiku seminarid pakuvad nii toetust kui inspiratsiooni. Edukat programmis osalemist tõendab haridusasutusele omistatav ülemaailmselt tuntud ja tunnustatud keskkonnamärgis “Roheline lipp”.

Rohelise kooli kohta saab rohkem teavet: https://keskkonnaharidus.ee/et/vorgustik/roheline-kool

Rohelist kooli tutvustav video

Miks?

Meie lasteaed avati 1. septembril 2020, mistõttu oleme alles oma mõtete ja ideedega lasteaia kujundamise osas värskelt alustajad. Kahe aasta jooksul on tekkinud ideid ja soove, mida võiksime hooviala täiustamiseks ette võtta. Mõned mõtted on juba ka ellu viidud, näiteks putukahotelli rajamine, mis valmis koostöös lastevanematega.

Läbi Rohelise Kooli on võimalik osaleda erinevates õppeprogrammides (loetelu leitav Rohelise Kooli kodulehelt). Õpetajatele tasuta keskkonnateemalised veebinarid.

Meie lasteaia suund on olnud rohelise mõtteviisi poole ning sellest tulenevalt liitusime ka RKga. Mida varem lapsel tekib harjumus loodust ja ennast ümbritsevat hoida, seda suurema tõenäosusega teeb ta seda ka täiskasvanuna.

Mõtteviisilt soovivad õpetajad/ juhtkond olla keskkonnasõbralikud, et saaksime väikestele lastele olla eeskujuks ja seeläbi ka nende maailmapilti kujundada juba varakult tegutsema nii, et teaksime, kuidas asjad tegelikult meieni jõuavad. Seetõttu soovime muuta õueala selliseks, et saaksime praktilistes tegevustes koos lastega toimetada keskkonnasõbralikult.

Oleme igal aastal osa võtnud rahvusvahelisest õuesõppepäevast. Kõik on leidnud endale meelepärase viisi, kuidas päeva tähistada. On rühmi, kes veedab enamuse päevast õues, alustades laste vastuvõtmise ja hommikusöömisega õuealal ning jätkuks matk loodusesse. Oli ka rühmi, kes viisid oma plaanitud õppetegevused õuealale, kaasates ka muusika- ja liikumisõpetajaid. Õuesõppepäev ei ole vaid eelkoolilastele, Raja lasteaias võtavad päevast rõõmuga osa ka 3. aastasedki. Seega soov ja tahe olla osa loodusest ning seda hoida, on meil olemas.

Sel sügisel aastal 2022 osalesime kollektiivselt mitme rühmaga maailmakoristuspäeval, mille tulemusena sai meie lasteaia ümbrus 600 liitri prügi võrra puhtamaks. Plaanis on ka järgnevatel aastatel sellest tänuväärsest üritusest osa võtta, sest prügi meie ümber ei saa otsa. Isegi, kui see praht ei hakka kohe silma, siis ringi käies, eesmärgiga ümbrust puhtamaks muuta, on maas ikka väga palju prahti. Seekordsed huvitavad leiud olid näiteks autorehv, taskunuga, rullpadi, looma lõualuu koos hammastega.

Igal õppeaastal valitakse kolm valdkonda, millega tegeletakse süviti. Tehtud ja planeeritavate tegevustega saate tutvuda lasteaia kodulehel Rohelise kooli erinevate õ-a kokkuvõtete alt või tutvuda lasteaias stendil oleva plakatiga.

Pärnu Raja Lasteaia elu toetub seitsmele alustalale.  https://raja.parnu.ee/parnu-raja-lasteaia-seitse-alustala-ja-rajatarkust

Neljas alustala on: meie lasteaias lähtutakse lapse arengust ja tema uudishimust

Nii ka meie lasteaia rajatarkuses nr 4 on kirjas, et: Iga Raja lasteaias käiv laps on hakkaja, enesega toimetulev, hea suhtleja, edukalt probleeme lahendav ja laia silmaringiga ilmakodanik!

Lapse arengu toetamine toimub tema loomupärase uudishimu kaudu. Lasteaia innovaatiliste võimaluste kasutamise ja erinevate aktiivõppemeetodite rakendamise kaudu toimub lapsest lähtuv mänguline õpe (projektõpe, avastusõpe ehk suunatud uurimuslik õpe, tervisedenduse põhimõtete järgimine, õuesõpe, robootika). Tegevused toimuvad nii toas kui õues. 

Aktiivõpe on aktiivõppe meetoditega on toetatud eesmärgipärane, uute teadmiste, oskuste ja kogemuste omandamine. Aktiivõppe olemusest annavad kõige parema pildi selle meetodid: arutelu, ajurünnak, rollimäng, struktureeritud tegevus, õppetöö gruppides. Põhimõte on, et õpetaja pole kõiketeadja, vaid suhtleb lastega nagu võrdsetega.

Läbi aktiivõppe arenevad lapse kõrgemad tunnetuslikud oskused: kriitiline mõtlemine, küsimuste esitamise oskus, probleemide lahendamise oskus, suuline ja kirjalik eneseväljendamise oskus, otsustusvõime, loovus ja sotsiaalsed pädevused.

Ma kuulen ja ma unustan,

Ma näen ja ma mäletan,

Ma teen ja ma saan aru!

Hiina vanasõna

Varajases eas kasutatud efektiivsed õpistrateegiad mõjutavad lapse õppimist ja tema edukust kogu eluks. Keskenduda ei tuleks ainult faktidele ega teadmistele, vaid nende hankimisele ja rakendamise oskusele. Lapsed vajavad teadmisi, kuid veel enam vajavad nad oskust, kuidas teadmisi rakendada, areneb seosteloomise oskus.

Õuesõpe lähtealuseks on avastusõpe. Loodus on õpikeskkond, mis pakub võimalusi ja loob terviku. Õues õppimine tagab liikumist võimaldava õpikeskkonna, kus keha paneb tööle mõtte. Loodus pakub teadmisi, tundeid ja vaimustust.

Õuesõpe on sild teooria ja praktika vahel, sellest saab oluline tööriist näitlikustamaks õppekava sisu, kui: õuekeskkonda nähakse õpikeskkonnana, mis on terviklik ja turvaline; aluseks võetakse avastusõppe elemendid ning kogemusekeskne õpe; töötatakse teemade kaupa ja erinevaid valdkondi lõimides; välikeskkonda nähakse täienduse ja alternatiivina ruumile. Looduses käimisele tuleb alus rajada eelkoolieas.

Suunatud uurimuslik õpe ehk avastusõpe on süstematiseeritud meetod millegi teadasaamiseks katsete, vaatluste, võrdlemiste, mõõtmiste abil, baseerub lapse käelisel tegevusel. Uurimuslik õpe loob eeldused mitmekülgselt arenenud isiksuse kujunemiseks: laste uurimisoskuste arendamine, aktiivne kaasamõtlemine, andmete kogumine, üldistuste ja järelduste tegemine, lahenduse leidmise käigu selgitamine, tabeli ja diagrammi koostamisoskuse kujunemine ja ennustamise oskuse kujunemine.

Suunatud uurimusliku õppe rakendamise põhjused: avastusõpe on lapsest lähtuv õpetamine, laps tunneb tegutsemisest, õppimisest eduelamust, julgustatakse last ise uurima ja katsetama, pakutakse abi ja toetust siis, kui laps seda vajab, kuulatakse lapse küsimusi ja mõistetakse selle tähendust, märgatakse lapse enda kogemust ja mõistmist.

Lapsed avastavad loodusteadusi ISE.

Nad on väikesed TEADLASED (arutlejad, uurijad, ennustajad), kes tunnevad mängust, tegutsemisest ja õppimisest eduelamust.

Suunatud uurimusliku õppe teemade läbimisse on kaasatud lapsevanemad, mõlemad rühmaõpetajad ja õpetaja abi, kelle rollideks on olla suunajad, julgustajad ja märkajad, abistamine ainult vajadusel.

Raja lasteaias rakendatakse nelja suunatud uurimusliku õppe teemat:

Avasta meeled 5-6a lastele 13 õppetegevust;

Avasta värvid 5-7a lastele 4 õppetegevust;

Avasta ilm 6-7a lastele19 õppetegevust;

Avasta mõõdud 6-7a lastele 19 õppetegevust.

Kuues alustala on: väärtustame ümbritsevat keskkonda

Rajatarkus nr 6: Lasteaeda ümbritsev keskkond aitab suurendada meie loodusteadlikkust. Oleme tublid keskkonnasäästliku käitumisharjumuste poolest.

Laste loodusteadlikkuse arendamine ja keskkonnasäästliku käitumisharjumuse kujundamine: lasteaia ümbruses oleva looduskeskkonna kasutamine: pargid, tervise- ja matkarajad; kergliiklustee, mis viib mereni ja Pärnu Rannaniidu looduskaitsealale, kus leidub ohustatud ja haruldasi taimeliike ja kooslusi ning rannaniite ja rannikuluiteid, kus pesitsevad nii linnud kui kahepaiksed

Keskkonnakasvatuseks on Raja lasteaias ideaalsed tingimused: lasteaeda ümbritseb avar hoov, kus laste vabaks mänguks ja õuesõppeks leiab palju võimalusi. Õuealal asuvad tokimetsadega mänguväljakud ja batuudid. Erinevaid väljakutseid pakuvad tartaankattega spordiväljakkelgumägi ja liiklusväljak, ühisürituste ja perepäevade korraldamiseks on ehitatud laululava. Lasteaia õuealal ja ümbruses kasvab palju eri liiki puid ja põõsaid. Lapsed saavad ennast proovile panna erinevaid meeli kasutades vaarikapuhmastesse peidetud labürindis.

Lasteaia ümbruses paiknevad keskkonnad: pargid, tervise- ja matkarajad; kergliiklustee, mis viib mereni ja Pärnu Rannaniidu looduskaitsealale, kus leidub ohustatud ja haruldasi taimeliike ja kooslusi ning rannaniite ja rannikuluiteid. Siin pesitsevad nii linnud kui kahepaiksed. Lapsed saavad vahetu kogemise ja tunnetuse kaudu tegutseda rannas, vaadelda ja uurida rannaäärset taimestikku, merd, kuulata lindude- ja konnalaulu ning käia vaatamas Šoti mägiveiseid. Rannas on huvitavad ja arendavad looduskaitsealale püstitatud fotode ja tekstidega stendid, mida täiskasvanu saab lastele tutvustada. Lastele jõukohase rännaku kaugusel rannaniidu kõrval asub soisele pinnasele sonnide kohale ehitatud 600 meetrine vaateplatvormiga laudtee-matkarada, linnuvaatlustorn, rannapromenaad ja muul.

Keskkonnaharidusliku tegevuse arendamiseks ja mitmekesistamiseks tehakse koostööd huvigruppidega, osaletakse projektides: nt lapsed osalevad erinevates Pernova Loodusmaja loodusprogrammides.