Lasteaiast

ProjektidNutikad tegevused Pärnu Raja Lasteaias"​​​​​ 

Pärnu Raja Lasteaias toimuvad robootikategevused lähtuvalt laste huvidest ja võimetest igapäevaselt alatest neljandast eluaastast nii rühmaruumides kui robootikatoas (Lotte tegelase professor Sonja tuba) ning liikumis- ja muusikasaalis. Meie lasteaias on nii eesti kui keelekümblusrühmad (sh eesti keelest erinevat keelt kõnelevad lapsed eesti rühmades). Rühmade kuuplaanides on planeeritud vähemalt kaks lõimitud tegevust, kas kasutatkse nutiseadmeid. Vahendeid kasutatakse ka ka laste vabamängus ja pereüritustel.

Eesmärk on 4-aastaste laste digipädevuste alusoskuste omandamine:

  • huvi äratamine konstrueerimise ja robootika vastu,
  • oskus kasutada lõimitud õppetegustes erinevaid tehnoloogilisi vahendeid sihipäraselt (kõne-, lugemis- ja matemaatiliste ning sotsiaalsete oskuste arendamine),
  • IT õppevahendite toel õppimine arendab tehnoloogilist kirjaoskust ning igapäevased praktilised tegevused aitavad kaasa teadmiste ja oskuste rakendumisele,
  • turvalise interneti kasutamise teadvustamine. 

Näiteid tegevustest:

 

"Euroopa Liit" ja "Euroopa Sotsiaalfond"

 

Kiusamisest vaba lasteaed

Alates 2007. aastast juhib organisatsioon Red Barnet lasteaedades ja algklassides ennetavat kiusamisvastast programmi "Kiusamisest vabaks", milles keskendutakse 3-8aastastele lastele. Tegemist on Taani metoodikal põhineva projektiga, mida Eestis veab MTÜ Lastekaitse Liit.

Raja Lasteaed liitus projektiga "Kiusamisest vaba lasteaed" 2022. aastal. Projekti eesmärgiks on, et laste vahel tekiks üksteist arvestav ja kaasav kultuur. Lasteaias loodud head suhted laste vahel peaksid kanduma koolikeskkonda. Lasteaiast kooli minnes peaks lastel olema pagas, mille abil saada hakkama erinevate sotsiaalsete suhetega koolis.

Täiendav info "Kiusamisest vaba lasteaed" projekti kohta:

https://kiusamisestvabaks.ee/

 

 

 

Tervist Edendav Lasteaed

Raja  Lasteaed kuulub alates 2021. aastast Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustikku, mis koosneb vabatahtlikkuse alusel ühinenud lasteaedadest, kes lähtuvad oma tegevuses tervist edendava lasteaia põhimõtetest ning on nõus ellu viima TEL missiooni.

Tervist Edendav Lasteaed arvestab oma tegevuses neid põhimõtteid ja valdkondi, mille kaudu on võimalik mõjutada laste tervist ja arengut koolieelses eas. Kogu Raja lasteaia personal loob eeldused ja tingimused, mis toetavad laste ja personali heaolu ning tervist.

Riiklikud tegevused terviseedenduses leiate:

www.terviseinfo.ee https://www.terviseinfo.ee/et/tervise-edendamine/lasteaias

www.tai.ee https://www.tai.ee/et

www.toitumine.ee https://toitumine.ee/

Suunatud uurimuslik õpe

https://avastustee.edu.ee/

Raja Lasteaias rakendatakse suunatud uurimuslikku õpet 5-7aastaste laste rühmas. Suunatud uurimusliku õppe meetod on teaduspõhine ja toetab üldõpetuse printsiipidel põhinevat koolieelse lasteasutuse ja üldhariduskooli riiklikku õppekava rakendamist.

 

Keelekümblusprogramm

ttps://www.innove.ee/oppevara-ja-metoodikad/keelekumblus

Raja Lasteaed liitus programmiga 2021. aastal. Keelekümbluslik lähenemine annab muu kodukeelega lastele võimaluse õppida võõrkeelt läbi võõrkeelse tegevuse, viibides võõrkeelses keelekeskkonnas. Keelekümblus ei kahjusta lapse emakeelt. Programmis võetakse arvesse rahvusvahelisi kogemusi, parimaid pedagoogilisi tavasid ja õppijate erinevat kultuuritausta. Keelekümbluse eesmärgiks on seatud head oskused nii sihtkeeles kui ka emakeeles ja võõrkeeltes.

Nutikad tegevused Pärnu Raja Lasteaias"​​​​​ 

Pärnu Raja Lasteaias toimuvad robootikategevused lähtuvalt laste huvidest ja võimetest igapäevaselt alatest neljandast eluaastast nii rühmaruumides kui robootikatoas (Lotte tegelase professor Sonja tuba) ning liikumis- ja muusikasaalis. Meie lasteaias on nii eesti kui keelekümblusrühmad (sh eesti keelest erinevat keelt kõnelevad lapsed eesti rühmades). Rühmade kuuplaanides on planeeritud vähemalt kaks lõimitud tegevust, kas kasutatkse nutiseadmeid. Vahendeid kasutatakse ka ka laste vabamängus ja pereüritustel.

Eesmärk on 4-aastaste laste digipädevuste alusoskuste omandamine:

  • huvi äratamine konstrueerimise ja robootika vastu,
  • oskus kasutada lõimitud õppetegustes erinevaid tehnoloogilisi vahendeid sihipäraselt (kõne-, lugemis- ja matemaatiliste ning sotsiaalsete oskuste arendamine),
  • IT õppevahendite toel õppimine arendab tehnoloogilist kirjaoskust ning igapäevased praktilised tegevused aitavad kaasa teadmiste ja oskuste rakendumisele,
  • turvalise interneti kasutamise teadvustamine. 

Näiteid tegevustest: